Lập trình Java và SQL

Khóa học Java & SQL cung cấp kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java, ngôn ngữ truy vấn SQL và các khái niệm về cơ sở dữ liệu. Ngoài ra bạn còn được học kiến thức về JSP, Servlet, một kiến thức quan trọng nếu bạn muốn theo đuổi Java web.

Khóa học gồm 40 buổi học qua zoom với 500-550 bài tập lập trình được chấm tự động bằng hệ thống chấm bài, 70-80 bài tập SQL sẽ cung cấp kỹ năng toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java, SQL. Bạn được còn training lại kiến thức về kỹ thuật lập trình và thuật toán trong khóa học. 

Bestseller
50 học viên
Đội Ngũ 28Tech
Đội Ngũ 28Tech
Lộ trình khóa học

Tổng quan khóa học

Khóa học gồm 40 buổi học tương đương với 80 giờ học.

Các contest trong khóa học được chuẩn bị và sử dụng nền tảng chấm bài tự động của Hackerrank để các bạn có thể nộp lời giải và tự đánh giá kết quả. Khóa học với 17 contest gồm 550 bài tập Java90 bài tập SQL được chuẩn bị kỹ lưỡng là một trong những yếu tố nâng cao chất lượng giảng dạy. Toàn bộ bài tập trong contest sẽ được giáo viên giải chi tiết.

Thời lượng : 36 buổi học (72 giờ học)

Thời gian học : 3 tháng

Hình thức học : Online qua Zoom

Số buổi trên tuần : 3 buổi (2h/buổi)

Số lượng contest : 17

Số lượng bài tập : 550 bài tập Java và 90 bài tập SQL

Xem Thêm

Lộ trình khóa học

 • Bài 1 : Kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc rẽ nhánh
  - Cài đặt công cụ lập trình
  - Kiểu dữ liệu, biến
  - Toán tử
  - Cấu trúc rẽ nhánh
  - Hướng dẫn sử dụng hackerrank
  - Giao contest 1 : Cấu trúc rẽ nhánh (35 bài tập)
 • Bài 2 : Hướng dẫn contest
  - Hướng dẫn giải bài tập contest
 • Bài 3 : Vòng lặp For, While, Do-while
  - Vòng lặp for
  - Vòng lặp while, do - while
  - Break & continue
  - Giao contest 2 : Vòng lặp (40 bài tập)
 • Bài 4 : Dạng bài tập vẽ hình bằng vòng lặp
  - Vòng lặp lồng nhau và dạng bài tập vẽ hình bằng vòng lặp
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 2 phần 1
 • Bài 5 : Hướng dẫn contest 2 phần 2
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 2 phần 2
 • Bài 6 : Hàm & Lý thuyết số
  - Hàm, tham số, đối số, kiểu trả về...
  - Lý thuyết số quan trọng trong lập trình : số nguyên tố, ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất, số chính phương, đồng dư....
  - Giao contest 3 : Hàm & Lý thuyết số (40 bài tập)
 • Bài 7 : Hướng dẫn contest 3 phần 1
  - Hướng dẫn giải contest 3 phần 1
 • Bài 8 : Độ phức tạp của thuật toán
  - Độ phức tạp của thuật toán
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 3 phần 2

 • Bài 9 : Mảng 1 chiều
  - Mảng 1 chiều trong Java
  - Các dạng bài tập trên mảng 1 chiều
  - Giao contest 4 : Mảng 1 chiều cơ bản (40 bài tập)
 • Bài 10 : List & ArrayList
  - List & ArrayList
  - Hướng dẫn contest 4 phần 1
  - Giao contest 5 : List & Array List (10 bài tập)
 • Bài 11 : Hướng dẫn contest 4 & 5
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 4 phần 2
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 5
 • Bài 12 : Kỹ thuật đệ quy, Set & Map
  - Kỹ thuật đệ quy
  - Set, HashSet, TreeSet, LinkedHashSet
  - Map, HashMap, TreeMap, LinkedHashMap
  - Giao contest 6 : Đệ quy (20 bài tập)
  - Giao contest 7 : Set & Map (20 bài tập)
 • Bài 13 : Hướng dẫn contest 6
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 6
 • Bài 14 : Thuật toán sắp xếp & Tìm kiếm
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 7
  - Hàm sort & xây dựng comparator cho hàm sort
  - Hàm binary_search
  - Giao contest 8 : Sắp xếp và tìm kiếm (30 bài tập)
 • Bài 15 : Hướng dẫn contest 8
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 8
  - Giao contest 9 : Mảng 1 chiều nâng cao (30 bài tập)
 • Bài 16 : Hướng dẫn contest 9
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 9

 • Bài 17 : Mảng 2 chiều & Ma trận
  - Mảng 2 chiều và các dạng bài toán thường gặp
  - Ma trận và các phép toán trên ma trận
  - Kỹ thuật loang trên mảng 2 chiều
  - Giao contest 10 : Mảng 2 chiều (30 bài tập)
 • Bài 18 : Hướng dẫn contest 10
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 10
 • Bài 19 : Xâu ký tự (String)
  - String & Các bài toán thường gặp
  - StringTokenizer, StringBuilder
  - String với mảng, arrayList, Set, Map
  - Giao contest 11 : Xâu ký tự cơ bản (40 bài tập)
 • Bài 20 : Hướng dẫn contest 11
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 11
 • Bài 21 : BigInteger, Các dạng bài tập về chuẩn hóa tên
  - Các dạng bài tập về chuẩn hóa tên, cấp email...
  - Lớp BigInteger
  - Giao contest 12 : Xâu ký tự nâng cao (50 bài tập)
 • Bài 22 : Hướng dẫn contest 12 phần 1
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 12 phần 1
 • Bài 23 : Hướng dẫn contest 12 phần 2
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 12 phần 2

 • Bài 24 : Lớp và đối tượng
  - Class & Object
  - Thuộc tính và phương thức
  - Hàm tạo, getter & settter
  - Con trỏ this
  - Hàm toString
  - Sắp xếp danh sách đối tượng
  - Giao contest 13 : OOP cơ bản (30 bài tập)
 • Bài 25 : Hướng dẫn contest 13
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 13
 • Bài 26 : Kế thừa & Đa hình
  - Kế thừa
  - Lớp trừu tượng, Interface
  - Giải 1 số bài tập trong contest kế thừa
  - Giao contest 14 : OOP nâng cao (15 bài tập)
  - Giao contest 15 : Kế thừa & Đa hình (20 bài tập)
 • Bài 27 : Hướng dẫn contest 14 & 15
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 14 & 15
 • Bài 28 : Đọc ghi file trong Java, Xử lý ngoại lệ
  - Xử lý ngoại lệ trong Java
  - Đọc ghi file
  - Giao contest 16 : Đọc ghi file (15 bài tập)
 • Bài 29 : Hướng dẫn contest 16
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 16

 • Bài 30 : Các thành phần cơ bản của GUI
  - JButton, JTextField, JLabel, ...
  - Xử lý sự kiện
  - Giao contest 17 : GUI (30 bài tập)
 • Bài 31 : Các thành phần nâng cao của GUI & Layout
  - JList, JTable, Layout...
  - Xây dựng giao diện sử dụng kéo thả
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 17 phần 1
 • Bài 32 : Hướng dẫn contest 17 phần 2
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 17 phần 2

 • Bài 33 : Truy vấn SQL cơ bản
  - Các khái niệm về cơ sở dữ liệu
  - Kiểu dữ liệu trong SQL
  - Các câu lệnh truy vấn SQL cơ bản : SELECT, WHERE, LIKE, ...
  - Giao contest 18 : SQL (70 bài tập)
 • Bài 34 : Hướng dẫn contest 18 phần 1
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 18 phần 1
 • Bài 35 : Truy vấn SQL nâng cao
  - Các câu lệnh truy vấn SQL nâng cao
  - JOIN, HAVING, GROUP BY....
 • Bài 36 : Hướng dẫn contest 18 phần 2
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 18 phần 2

 • Bài 37 : JDBC
  - Kết nối ứng dụng Java với CSDL dùng JDBC
  - Statement, PreparedStatement, ResultSet
  - AutoCommit, Rollback
 • Bài 38 : JSP, Servlet Buổi 1
  - Route
  - method GET/POST
  - forward/redirect
  - jsp chèn thêm code java
  - Tính năng: Login
 • Bài 39 : Chức năng Login
  - Hướng dẫn tiếp chức năng Login
 • Bài 40 : Chức năng Login, Register
  - Hoàn thiện tính năng Login, Register
  - Sử dụng truy vấn DB với JDBC
  - Session lưu phiên của user
 • Bài 41 : Sắp xếp & Tìm kiếm sản phẩm
  - Danh sách sản phẩm
  - Sắp xếp sản phẩm
  - Tìm kiếm sản phẩm
 • Bài 42 : Chi tiết sản phẩm & phân trang
  - Trang chi tiết sản phẩm
  - Hiển thị Comment trong chi tiết sản phẩm
  - Viết comment trong chi tiết sản phẩm
  - Phân trang
  - Gửi JSON API thay vì JSP

Mục tiêu khóa học

Java, SQL & Jsp Servlet
Java, SQL & Jsp Servlet

Khóa học được thiết kế để bao quát những kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java và ngôn ngữ truy vấn SQL.

1
Lập trình hướng đối tượng
Lập trình hướng đối tượng

Khóa học tập trung vào kiến thức về lập trình hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ lập trình Java.

2
Kỹ thuật lập trình & Coding skill
Kỹ thuật lập trình & Coding skill

Giúp bạn có kỹ thuật lập trình vững chắc, khả năng cài đặt thuật toán nhanh chóng, code sạch đẹp và tối ưu hơn. Bạn không thể trở thành một lập trình viên nếu bạn không có kỹ thuật lập trình.

3
Phát triển tư duy logic & Thói quen học tập
Phát triển tư duy logic & Thói quen học tập

Thông qua số lượng bài tập lớn, được chuẩn bị chi tiết và bám sát các kỹ năng cần thiết của một lập trình viên 28Tech sẽ giúp bạn có tư duy logic tốt hơn, nhanh nhạy, tối ưu. Ngoài ra việc học và làm bài tập hàng ngày giúp duy trì thói quen học tập cho bạn.

4

Kết quả khóa học

Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java
Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java

Thông qua quá trình rèn luyện trong khóa học, các học viên sẽ sử dụng thuần thục và nắm vững các kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java.

1
Nền tảng kỹ thuật lập trình vững chắc
Nền tảng kỹ thuật lập trình vững chắc

Khóa học được xây dựng từ cơ bản tới nâng cao, vì thế nó phù hợp với các bạn chưa có kiến thức về lập trình cũng như các bạn mà kỹ thuật lập trình còn chưa vững.

2
Nắm vững Lập trình hướng đối tượng (OOP)
Nắm vững Lập trình hướng đối tượng (OOP)

Với kỹ thuật lập trình được trang bị ở giai đoạn đầu của khóa học, các học viên có thể nhanh chóng tiếp cận và nghiên cứu về OOP, từ đó nắm vững lý thuyết và ứng dụng kỹ thuật này vào giải quyết bài toán thực tế.

3
Tư duy logic và khả năng giải quyết bài toán
Tư duy logic và khả năng giải quyết bài toán

Mặc dù không phải là khóa học về kỹ thuật lập trình, nhưng chúng tôi vẫn mong muốn góp phần bổ sung thêm tư duy logic và thuật toán cho học viên.

4
Thành thạo ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc SQL
Thành thạo ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc SQL

Việc truy vấn cơ sở dữ liệu thông qua ngôn ngữ SQL là một kỹ năng quan trọng mà bất kỳ một lập trình viên nào cũng cần phải nắm vững.

5
Xây dựng các ứng dụng desktop & web app đơn giản
Xây dựng các ứng dụng desktop & web app đơn giản

Thông qua sự kết hợp của ngôn ngữ lập trình Java, SQL, GUI, JSP và Servlet bạn có khả năng xây dựng các ứng dụng desktop cũng như web app cơ bản.

6

Đối tượng tham gia

Sinh viên CNTT mong muốn học OOP & SQL
Sinh viên CNTT mong muốn học OOP & SQL

Bạn chưa biết gì về lập trình mong muốn bắt đầu học lập trình bằng ngôn ngữ Java và học truy vấn cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ SQL.

1
Các bạn chuyển ngành sang CNTT
Các bạn chuyển ngành sang CNTT

Bạn chuyển ngành sang học Công nghệ thông tin và mong muốn học Java và Cơ sở dữ liệu để có thể tìm được một công việc trong ngành IT.

2
Sinh viên CNTT bị mất gốc lập trình hay kỹ năng lập trình và tư duy còn yếu
Sinh viên CNTT bị mất gốc lập trình hay kỹ năng lập trình và tư duy còn yếu

Bạn là sinh viên đã từng học lập trình nhưng vẫn chưa có kiến thức lập trình vững chắc, kiến thức về lập trình Hướng đối tượng, hoặc chưa biết truy vấn cơ sở dữ liệu với SQL.

3
Các bạn sinh viên muốn lựa chọn Java làm ngôn ngữ lập trình để phát triển sự nghiệp
Các bạn sinh viên muốn lựa chọn Java làm ngôn ngữ lập trình để phát triển sự nghiệp

Java là ngôn ngữ rất mạnh, được ưa chuộng tại Việt Nam, thu nhập của lập trình viên Java cũng cao hơn nhiều so với mặt bằng chung các ngôn ngữ lập trình khác.

4

Lý do bạn nên học

Học 1 được 4 : Java, SQL, GUI, JSP & Servlet
Học 1 được 4 : Java, SQL, GUI, JSP & Servlet

Khóa học cung cấp cho bạn kiến thức về OOP với ngôn ngữ lập trình Java, ngôn ngữ truy vấn SQL cũng như JSP và Servlet. OOP & SQL là 2 kỹ năng bắt buộc phải có của một sinh viên CNTT.

1
Java rất phổ biến & mạnh mẽ
Java rất phổ biến & mạnh mẽ

Java là ngôn ngữ lập trình có truyền thống, đã phát triển rất mạnh tại Việt Nam. Các trường đại học đa số đều dạy Java cho sinh viên, ngoài ra cộng động Java tại Việt Nam cũng như thế giới rất lớn.

2
Thu nhập tốt & Công việc dồi dào
Thu nhập tốt & Công việc dồi dào

Job Java tại Việt Nam rất nhiều và có thu nhập cao, các bạn có thể tham khảo tại các trang như topCV hay ITViec.

3
Tài Liệu & Bài Tập Chất Lượng Cao
Tài Liệu & Bài Tập Chất Lượng Cao

Các slide lý thuyết của 28Tech được thiết kế rất chi tiết, không chỉ đơn thuần cung cấp lý thuyết mà còn chỉ ra các điểm cần lưu ý, dễ nhầm lẫn và từng dạng bài tập cụ thể. Bài tập được chuẩn bị bám sát với kỹ năng cần có của lập trình viên khi đi học đi làm kết hợp với hệ thống chấm bài tự động 24/24

4
Hệ thống chấm bài tự động Hackerrank
Hệ thống chấm bài tự động Hackerrank

Khi tham gia học bạn sẽ được cung cấp tài khoản và bài tập Hackerrank để luyện tập. Đây là website chấm bài tự động cực kỳ nổi tiếng trên thế giới giúp bạn code tối ưu và chính xác hơn.

5
Đội ngũ 28Tech
Đội ngũ 28Tech

Đội ngũ 28Tech luôn tận tâm, cố gắng, nhiệt huyết nhằm tạo môi trường học tập tốt nhất. Chúng mình không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng sư phạm của mình để đáp ứng được mong đợi của các bạn sinh viên.

6
Support từ giảng viên, trợ giảng
Support từ giảng viên, trợ giảng

Các bài tập trong khóa học đều được giải chi tiết trong các buổi học, trong quá trình học và làm bài tập trên hệ thống bạn có thể trao đổi những khó khăn vướng mắc trực tiếp với giáo viên trong và ngoài giờ học.

7
Định hướng học tập khoa học, đầy đủ
Định hướng học tập khoa học, đầy đủ

Hệ thống kiến thức và bài tập tại 28Tech được thiết kế để bạn có thể đạt được những kỹ năng cần có của một lập trình viên giỏi. Bạn sẽ không phải tìm thêm tài liệu, bài tập, sách hay ebook nữa, và cũng không sợ bị học thiếu nội dung hay chưa đủ độ khó. Việc này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian so với tự học.

8
Video Images
2,800,000 đ6,000,000 đ
 • Ngày khai giảng14/05/2024
 • Lịch họcThứ 3, Thứ 6, Chủ Nhật
 • Giờ học19h - 21h
 • Số lượng bài giảng36
 • Giảng viênĐội Ngũ 28Tech
Khóa Học

Lập trình Java và SQL

Khóa học Java & SQL cung cấp kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java, ngôn ngữ truy vấn SQL và các khái niệm về cơ sở dữ liệu. Ngoài ra bạn còn được học kiến thức về JSP, Servlet, một kiến thức quan trọng nếu bạn muốn theo đuổi Java web.

Khóa học gồm 40 buổi học qua zoom với 500-550 bài tập lập trình được chấm tự động bằng hệ thống chấm bài, 70-80 bài tập SQL sẽ cung cấp kỹ năng toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java, SQL. Bạn được còn training lại kiến thức về kỹ thuật lập trình và thuật toán trong khóa học. 

00Ngày
00Giờ
00Phút
00Giây

Đăng ký khóa học

ĐĂNG KÝ NGAY
Lập trình Java và SQL
2,800,000đ6,000,000đ