Lập trình Back-end NodeJS

Khóa học dành cho các bạn học viên có định hướng theo phát triển website phía Backend sử dụng NodeJS và các Framework liên quan.

Yêu cầu chung: Khóa học sẽ dạy từ cơ bản đến nâng cao. Các bạn chỉ cần: chăm chỉ, không ngại hỏi đáp cũng như đưa ra các thắc mắc trong quá trình học tập.

Sau khóa học, các bạn có thể tự tin ứng tuyển vị trí Fresher tại các công ty.

Bestseller
36 học viên
Đội Ngũ 28Tech
Đội Ngũ 28Tech
Lộ trình khóa học

Tổng quan khóa học

Khóa học dành cho các bạn sinh viên CNTT có định hướng theo phát triển website phía Backend sử dụng NodeJS và các Framework liên quan.

Yêu cầu chung: Khóa học sẽ dạy từ cơ bản đến nâng cao. Các bạn chỉ cần: chăm chỉ, không ngại hỏi đáp cũng như đưa ra các thắc mắc trong quá trình học tập.

Số lượng bài học : 50 bài

Thời gian học : 5 tháng

Số lượng project : 6 project vừa và lớn

Hình thức học : Online qua Zoom

Số buổi trên tuần : 3 buổi (2h/buổi)

Yêu cầu đầu vào : Kỹ thuật lập trình

Xem Thêm

Lộ trình khóa học

 • Bài 01: Giới thiệu khóa học, Học HTML cơ bản (Tiết 1)
  - Giới thiệu khóa học và lộ trình học
  - Hướng dẫn cài đặt các phần mềm cần thiết
  - Học HTML
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 02: Học HTML cơ bản (Tiết 2)
  - Chèn Video
  - Chèn Audio (Âm thanh)
  - Table (Bảng)
  - Thẻ ul, ol, li (Hiển thị danh sách)
  - Phân biệt: block và inline
  - Form (Biểu mẫu)
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 03: Học CSS cơ bản
  - Khái niệm, cú pháp, selectors
  - Simple selectors (Bộ chọn đơn giản)
  - Ba kiểu chèn CSS
  - Colors, Backgrounds
  - Box Model, Borders, Padding, Margins
  - Text, Fonts, Icons
  - Display (Hiển thị)
  - Combinator selectors (Bộ chọn tổ hợp)
  - Position (Vị trí)
  - z-index
  - Bài tập luyện tập

 • Bài 04: Học GIT, GITHUB
  - Học GIT
  - Sử dụng GITHUB
  - Đẩy code lên server chạy online
  - Bài tập luyện tập

 • Bài 05: Javascript cơ bản (Tiết 1)
  - Khái niệm và giới thiệu
  - Variables (Biến)
  - Operators (Toán tử)
  - Data Types (Kiểu dữ liệu)
  - Một số hàm built-in
  - Typeof
  - Làm việc với String
  - Làm việc với Number
  - Làm việc với Array
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 06: Javascript cơ bản (Tiết 2)
  - Câu lệnh rẽ nhánh If Else
  - Switch Case
  - Vòng lặp For
  - Vòng lặp For In
  - Vòng lặp For Of
  - Vòng lặp While
  - Break
  - Continue
  - Variables (Biến) - Nâng cao
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 07: Javascript cơ bản (Tiết 3)
  - Functions
  - Try Catch
  - Làm việc với Object nâng cao
  - Làm việc với Array nâng cao
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 08: Javascript cơ bản (Tiết 4)
  - Khái niệm BOM
  - BOM Window
  - BOM Screen
  - BOM Location
  - BOM History
  - BOM Navigator
  - BOM Popup
  - BOM Timing
  - Cookies
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 09: Javascript cơ bản (Tiết 5)
  - Khái niệm DOM
  - DOM Element
  - DOM HTML
  - DOM CSS
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 10: Javascript cơ bản (Tiết 6)
  - DOM Events
  - DOM Events Listener
  - DOM Navigation
  - DOM Nodes
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 11: Javascript nâng cao (Tiết 1)
  - Scope
  - Hoisting
  - Từ khóa "this"
  - Modules
  - JSON
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 12: Javascript nâng cao (Tiết 2)
  - Callbacks
  - Promise
  - Fetch API
  - Async/Await
  - JSON server và Postman
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 13: Javascript nâng cao (Tiết 3)
  - Storage API
  - So sánh localStorage, sessionStorage, cookies
  - Closure (bao đóng)
  - Bài tập luyện tập

 • Bài 14: NPM, NodeJS, Express (Tiết 1)
  - Khái niệm NodeJS
  - Học NPM
  - Học cú pháp Express cơ bản
  - Học PUG
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 15: Học NodeJS, Express, MongoDB, Mongoose (Tiết 2)
  - Giới thiệu dự án trong thực tế
  - Cài đặt và cấu hình MongoDB
  - Cài đặt và cấu hình Mongoose
  - Giới thiệu project quản lý sản phẩm
  - Mô hình MVC
  - Xây dựng trang quản lý sản phẩm
  - Cấu hình Database
  - Làm trang danh sách sản phẩm bên Client
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 16: Học NodeJS, Express, MongoDB, Mongoose (Tiết 3)
  - Xây dựng layout trang admin
  - Lấy data sản phẩm in ra giao diện
  - Tính năng lọc theo trạng thái
  - Tính năng tìm kiếm
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 17: Học NodeJS, Express, MongoDB, Mongoose (Tiết 4)
  - Tối ưu phần Bộ lọc và Tìm kiếm
  - Tính năng phân trang
  - Tính năng thay đổi trạng thái sản phẩm
  - Tính năng xóa sản phẩm
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 18: Học NodeJS, Express, MongoDB, Mongoose (Tiết 5)
  - Tính năng xóa nhiều sản phẩm
  - Tính năng thay đổi thứ tự sản phẩm
  - Tính năng hiển thị thông báo
  - Tính năng tạo mới sản phẩm
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 19: Học NodeJS, Express, MongoDB, Mongoose (Tiết 6)
  - Validate dữ liệu
  - Tính năng chỉnh sửa sản phẩm
  - Làm trang chi tiết sản phẩm bên admin
  - Làm trang chi tiết sản phẩm bên client
  - Deploy project lên online
  - Đẩy file tĩnh lên Cloud
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 20: Học NodeJS, Express, MongoDB, Mongoose (Tiết 7)
  - Sắp xếp sản phẩm theo các tiêu chí khác nhau
  - Cài TinyMCE để làm bộ soạn thảo
  - Xây dựng phần quản lý danh mục sản phẩm
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 21: Học NodeJS, Express, MongoDB, Mongoose (Tiết 8)
  - Tính năng chỉnh sửa danh mục sản phẩm
  - Thêm chọn danh mục cho sản phẩm
  - Xây dựng phần Nhóm quyền
  - Xây dựng phần Phân quyền
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 22: Học NodeJS, Express, MongoDB, Mongoose (Tiết 9)
  - Xây dựng phần Quản lý tài khoản
  - Làm tính năng đăng nhập
  - Làm tính năng đăng xuất
  - Thêm middleware cho route private
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 23: Học NodeJS, Express, MongoDB, Mongoose (Tiết 10)
  - Thêm authorization
  - Thêm logs lịch sử thay đổi sản phẩm
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 24: Học NodeJS, Express, MongoDB, Mongoose (Tiết 11)
  - Làm trang Thông tin cá nhân bên admin
  - Hiển thị menu chung bên client
  - Thêm phần sản phẩm nổi bật bên admin
  - Làm trang chủ bên client
  - Trang danh sách sản phẩm bên client
  - Trang chi tiết sản phẩm bên client
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 25: Học NodeJS, Express, MongoDB, Mongoose (Tiết 12)
  - Trang kết quả tìm kiếm
  - Trang giỏ hàng
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 26: Học NodeJS, Express, MongoDB, Mongoose (Tiết 13)
  - Trang thanh toán
  - Tính năng Đăng nhập bên client
  - Tính năng Đăng ký bên client
  - Tính năng Đăng xuất bên client
  - Tính năng Quên mật khẩu (Hướng dẫn cách gửi mã OTP về mail của user)
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 27: Học NodeJS, Express, MongoDB, Mongoose (Tiết 14)
  - Hiển thị thông tin user bên client
  - Khi đã đăng nhập sẽ lưu thêm user_id vào collection carts
  - Phần **Cài đặt chung bên admin**
  - Trang Dashboard bên admin
  - Làm trang 404 Error
  - Bài tập luyện tập

 • Bài 28: Học SocketIO (Tiết 01)
  - Khái niệm
  - Cách sử dụng cơ bản
  - Làm giao diện chat cho Project
  - Cài đặt SocketIO cho Project
  - Xây dựng chức năng chat cơ bản
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 29: Học SocketIO (Tiết 02)
  - Xây dựng chức năng chat nâng cao
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 30: Học SocketIO (Tiết 03)
  - Chức năng kết bạn
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 31: Học SocketIO (Tiết 04)
  - Hiển thị thông báo khi kết bạn
  - Chức năng User Online
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 32: Học SocketIO (Tiết 05)
  - Chức năng Chat theo phòng 2 người
  - Chức năng Chat theo phòng nhiều người

 • Bài 33: Học API trong NodeJS (Tiết 1)
  - Kiến thức tổng quan
  - Giới thiệu project: Quản lý công việc
  - Insert data mẫu
  - Cấu hình database online
  - Cấu hình project cơ bản
  - Cấu hình project theo mô hình MVC
  - Sử dụng Postman để test API
  - Bộ lọc theo trạng thái
  - Sắp xếp theo tiêu chí
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 34: Học API trong NodeJS (Tiết 2)
  - Tính năng Phân trang
  - Tính năng Tìm kiếm
  - Tính năng Đổi trạng thái một công việc
  - Tính năng Đổi trạng thái nhiều công việc
  - Tính năng Thêm mới công việc
  - Tính năng Chỉnh sửa công việc
  - Tính năng Xóa công việc
  - Tính năng Xóa nhiều công việc
  - Cài đặt CORS
  - Tạo biến Global trong Postman
  - Tính năng Đăng ký
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 35: Học API trong NodeJS (Tiết 3)
  - Tính năng Đăng nhập
  - Tính năng Quên mật khẩu (Gửi OTP về mail của user)
  - Trang thông tin cá nhân
  - Chuyển các route thành private
  - Lưu id của user đã tạo task
  - Lưu những người tham gia vào task
  - Lấy ra danh sách task theo đúng user
  - Tạo task con (Lưu thêm id task cha)
  - Deploy project online
  - Bài tập luyện tập

 • Bài 36: Học Typescript (Tiết 1)
  - Khái niệm và cài đặt
  - Tại sao sử dụng TypeScript?
  - Kiểu Number, String, Boolean
  - Kiểu Object
  - Interface
  - Extend interface
  - Kiểu Array
  - Kiểu Tuple
  - Readonly
  - Functions
  - Default Parameters
  - Rest Parameters
  - Kiểu Enum
  - Kiểu Any
  - Kiểu unknown
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 37: Học Typescript (Tiết 2) + Thực hành (Tiết 1)
  - Kiểu Void
  - Generics
  - Union type
  - Type alias
  - Intersection type (Hợp 2 Interface thành 1)
  - Declaration merging (Hợp 2 Interface trùng tên thành 1)
  - Utility Types
  - Chuyển project Task Management từ JS sang TS
  - Cấu hình project theo mô hình MVC
  - Sử dụng Postman để test API
  - Bộ lọc theo trạng thái
  - Sắp xếp theo tiêu chí
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 38: Thực hành Typescript (Tiết 2)
  - Tính năng Phân trang
  - Tính năng Tìm kiếm
  - Tính năng Đổi trạng thái một công việc
  - Tính năng Đổi trạng thái nhiều công việc
  - Tính năng Thêm mới công việc
  - Tính năng Chỉnh sửa công việc
  - Tính năng Xóa công việc
  - Tính năng Xóa nhiều công việc
  - Cài đặt CORS
  - Tính năng Đăng ký
  - Tính năng Đăng nhập
  - Trang thông tin cá nhân
  - Chuyển các route thành private
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 39: Thực hành Typescript (Tiết 3)
  - Giới thiệu project Nghe nhạc trực tuyến
  - Cấu hình project cơ bản
  - Cài đặt PUG
  - Kết nối database
  - Cấu hình project theo mô hình MVC
  - Làm trang Chủ đề bài hát (bên client)
  - Làm trang danh sách bài hát (bên client)
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 40: Thực hành Typescript (Tiết 4)
  - Làm trang chi tiết bài hát (bên client - để nghe nhạc)
  - Làm tính năng like
  - Trang Bài hát yêu thích (bên client)
  - Tính năng Tìm kiếm (bên client)
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 41: Thực hành Typescript (Tiết 5)
  - Thống kê số lượt nghe bài hát
  - Layout chung bên Admin
  - Trang Quản lý chủ đề (bên admin)
  - Tạo trang Danh sách bài hát (bên admin)
  - Tạo trang Thêm mới bài hát
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 42: Thực hành Typescript (Tiết 6)
  - Thêm phần upload file audio
  - Thêm phần lyrics cho bài hát
  - Trang Chỉnh sửa bài hát
  - Upload ảnh từ TinyMCE lên Cloud
  - Deploy Project Lên Online
  - Bài tập luyện tập

 • Bài 43: Học GraphQL cơ bản (Tiết 1)
  - Khái niệm
  - Tạo project Article sử dụng GraphQL
  - Quản lý Danh mục bài viết
  - Lấy ra bài viết kèm thông tin danh mục
  - Thêm, sửa danh sách bài viết gửi kèm categoryId
  - Cấu trúc lại thư mục dự án
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 44: Học GraphQL cơ bản (Tiết 2)
  - Lấy Danh sách bài viết theo nhiều tiêu chí
  - Tính năng Đăng ký
  - Tính năng Đăng nhập
  - Lấy ra thông tin cá nhân
  - Tạo route private
  - Deploy project
  - Bài tập luyện tập

 • Bài 45: Học MySQL và Sequelize (Tiết 1)
  - Khái niệm MySQL
  - Kiến thức MySQL cơ bản
  - Giới thiệu project: Tour du lịch
  - Cấu hình Database
  - Khái niệm Sequelize
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 46: Học MySQL và Sequelize (Tiết 2)
  - Cấu hình project cơ bản
  - Cấu hình project theo mô hình MVC
  - Làm trang Danh mục tour (bên client)
  - Làm trang Danh sách tour theo Danh mục (bên client)
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 47: Học MySQL và Sequelize (Tiết 3)
  - Trang Chi tiết tour
  - Thêm tour vào giỏ hàng
  - Trang Giỏ hàng + Đặt tour
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 48: Học MySQL và Sequelize (Tiết 4)
  - Trang Giỏ hàng + Đặt tour (Tiếp)
  - Tính năng Đặt tour
  - Trang Đặt hàng thành công
  - Danh sách danh mục (Bên Admin)
  - Bài tập luyện tập
 • Bài 49: Học MySQL và Sequelize (Tiết 5)
  - Danh sách tour (Bên Admin)
  - Thêm tour (Bên Admin)
  - Bài tập luyện tập

 • Bài 50: Hướng dẫn viết CV + Các câu hỏi phỏng vấn + Giao project cuối khóa
  - Hướng dẫn viết CV
  - Các câu hỏi phỏng vấn hay gặp
  - Giao project cuối khóa (Sau đó giáo viên sẽ chữa project cho từng bạn)

Mục tiêu khóa học

Trở thành lập trình viên Web Backend NodeJS
Trở thành lập trình viên Web Backend NodeJS

Nắm rõ toàn bộ quy trình của một lập trình Backend chuyên nghiệp.

1
Nền tảng sự nghiệp vững chắc
Nền tảng sự nghiệp vững chắc

Khóa học cung cấp những kiến thức gì bạn có nền tảng vững chắc, từ đó có thể xây dựng được sự nghiệp vững chắc và thu nhập tốt.

2
Fresher và Intern
Fresher và Intern

Bạn có thể đi phỏng vấn vị trí thực tập sinh hoặc fresher sau khi hoàn thành các kiến thức được cung cấp.

3
Định hướng nghề nghiệp
Định hướng nghề nghiệp

Với sự trợ giúp của những giáo viên trong khóa học sẽ giúp bạn sớm định hướng được nghề nghiệp và mảng công việc mà mình phù hợp. Từ đó bắt đầu sớm và chủ động hơn trong việc phát triển sự nghiệp.

4

Kết quả khóa học

Tư duy công nghệ
Tư duy công nghệ

Nâng cao tư duy về công nghệ góp phần giúp sự nghiệp của bạn dễ thăng tiến hơn.

1
Xây dựng ứng dụng web Backend bằng NodeJS
Xây dựng ứng dụng web Backend bằng NodeJS

Tạo được ứng dụng Backend sử dụng NodeJS và các Framework liên quan

2
Đi làm lập trình Back-end
Đi làm lập trình Back-end

Tham gia được vào vị trí Lập trình Back-end tại doanh nghiệp

3
Code sạch
Code sạch

Tuân thủ tốt các nguyên tắc mã sạch thông dụng

4
Lập trình chuyên nghiệp
Lập trình chuyên nghiệp

Nắm rõ toàn bộ quy trình của một lập trình Back end chuyên nghiệp.

5

Đối tượng tham gia

Sinh viên IT
Sinh viên IT

Các bạn sinh viên IT đang theo học tại các trường ĐH, mong muốn có một nền tảng lập trình vững vàng để tạo lợi thế khi đi thực tập

1
Sinh viên trái ngành
Sinh viên trái ngành

Các bạn sinh viên đang theo học các ngành khác ngoài IT, mong muốn chuyển sang ngành IT để có được các cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp tốt hơn

2
Định hướng Fullstack
Định hướng Fullstack

Các sinh viên, lập trình viên Front-end muốn bổ sung thêm kỹ năng về Backend để có thể trở thành một lập trình viên Fullstack

3
Sinh viên CNTT chưa có định hướng nghề nghiệp
Sinh viên CNTT chưa có định hướng nghề nghiệp

Các bạn trẻ đang băn khoăn không biết lựa chọn ngành nghề nào cho mình, đang mong muốn được tư vấn và hỗ trợ để có thể đưa ra lựa chọn đúng của mình, nhanh chóng nắm vững tay nghề và tìm kiếm việc làm.

4

Lý do bạn nên học

Thị trường lớn
Thị trường lớn

Phát triển web Backend NodeJS đang có nhu cầu rất lớn từ thị trường.

1
Công việc linh hoạt
Công việc linh hoạt

Công việc có tính linh động cao: bạn có thể làm việc từ mọi nơi, kể cả ở nhà.

2
Sáng tạo
Sáng tạo

Công việc có tính sáng tạo: bạn sẽ có kỹ năng xây dựng các trang web tùy chỉnh để tạo trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể.

3
Làm việc Freelancer
Làm việc Freelancer

Khi có đủ kỹ năng, ngoài công việc tại công ty bạn có thể làm thêm các công việc Freelancer để kiếm thêm thu nhập ngoài giờ làm.

4
Đội ngũ 28Tech
Đội ngũ 28Tech

Đội ngũ 28Tech luôn tận tâm, cố gắng, nhiệt huyết nhằm tạo môi trường học tập tốt nhất. Chúng mình không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng sư phạm của mình để đáp ứng được mong đợi của các bạn sinh viên.

5
Support từ giảng viên, trợ giảng
Support từ giảng viên, trợ giảng

Với kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp cũng như đảm nhận vị trí lập trình viên Fullstack tại doanh nghiệp, những kinh nghiệm và kiến thức của giảng viên sẽ giúp bạn đi nhanh hơn và xa hơn.

6
Video Images
7,000,000 đ14,000,000 đ
 • Ngày khai giảng17/06/2024
 • Lịch họcThứ 2, Thứ 4, Thứ 6
 • Giờ học19h-21h
 • Số lượng bài giảng55
 • Giảng viênĐội Ngũ 28Tech
Khóa Học

Lập trình Back-end NodeJS

Khóa học dành cho các bạn học viên có định hướng theo phát triển website phía Backend sử dụng NodeJS và các Framework liên quan.

Yêu cầu chung: Khóa học sẽ dạy từ cơ bản đến nâng cao. Các bạn chỉ cần: chăm chỉ, không ngại hỏi đáp cũng như đưa ra các thắc mắc trong quá trình học tập.

Sau khóa học, các bạn có thể tự tin ứng tuyển vị trí Fresher tại các công ty.

00Ngày
00Giờ
00Phút
00Giây

Đăng ký khóa học

ĐĂNG KÝ NGAY
Lập trình Back-end NodeJS
7,000,000đ14,000,000đ