Lập trình C++ Cơ bản tới Nâng cao

Khóa học Lập trình C++ từ Cơ bản tới Nâng cao là khóa học cung cấp trọn vẹn kiến thức của ngôn ngữ lập trình C++. Mục tiêu là xây dựng tư duy logic, kỹ năng giải quyết bài toán, nền tảng thuật toán và cấu trúc dữ liệu cho học viên bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C++. 

Khóa học phù hợp với người mới chưa từng học lập trình, người mất gốc, tư duy logic còn yếu và chưa có nền tảng kỹ thuật lập trình mong muốn cải thiện kỹ năng.

Đội Ngũ 28Tech
Đội Ngũ 28Tech
Lộ trình khóa học

Tổng quan khóa học

Khóa học gồm 40 buổi (80 giờ học) kéo dài trong 3 tháng rưỡi, mỗi tuần học viên sẽ có 3 buổi học.

Khóa học dành cho các bạn sinh viên CNTT muốn học từ cơ bản tới nâng cao và các bạn học sinh muốn bắt đầu học lập trình để tham gia các kì thi học sinh giỏi tin học. Khóa học C++ từ cơ bản tới nâng cao này phù hợp với những bạn muốn học chậm và chi tiết hơn cũng như có nhiều thời gian hơn mỗi tuần để làm bài tập.

Các contest trong khóa học được chuẩn bị và sử dụng nền tảng chấm bài tự động của Hackerrank để các bạn có thể nộp lời giải và tự đánh giá kết quả. Khóa học với 16-18 contest gồm 500-550 bài tập được chuẩn bị kỹ lưỡng là một trong những yếu tố nâng cao chất lượng giảng dạy. Toàn bộ bài tập trong contest sẽ được giáo viên giải chi tiết.

Thời lượng : 40 buổi học (80 giờ học)

Thời gian học : 3 tháng rưỡi

Hình thức học: Online qua Zoom

Số buổi trên tuần : 3 buổi (2h/buổi)

Số lượng contest : 16-18

Số lượng bài tập : 500-550 

Xem Thêm

Lộ trình khóa học

 • Bài 1 : Nhập xuất, Kiểu Dữ Liệu, Toán tử, Làm quen với Hackerrank
  - Nhập xuất trong C++ với cin, cout
  - Kiểu dữ liệu trong C++
  - Toán tử
  - Các hàm toán học phổ biến
  - Làm quen với website chấm bài Hackerrank và hệ thống bài tập
  - Giao contest 1 : Làm quen với Hackerrank (20 bài tập)
 • Bài 2 : Hướng dẫn contest 1, Cấu trúc rẽ nhánh
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 1
  - Cấu trúc rẽ nhánh if else
  - Bảng mã ASCII
  - Giao contest 2 : Kiểu dữ liệu, toán tử, rẽ nhánh (45 bài tập)
 • Bài 3 :Hướng dẫn contest 2 Phần 1
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 2 phần 1
 • Bài 4 : Hướng dẫn contest 2 Phần 2
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 2 phần 1
 • Bài 5 : Vòng lặp For, While, Do-while
  - Vòng lặp For
  - Các vòng lặp for thường gặp
  - Câu lệnh break & continue
  - Vòng lặp While, Do-While
  - Dạng bài tập tách chữ số bằng vòng lặp while
  - Cách tạo vòng lặp vĩnh viễn
  - Giao contest 3 : Vòng lặp (40 bài tập)
 • Bài 6 : Hướng dẫn contest 3 phần 1
  - Hướng dẫn Giải bài tập contest 3 phần 1
 • Bài 7 : Vòng lặp lồng nhau & dạng bài tập vẽ hình bằng vòng lặp
  - Vòng for lồng nhau
  - Vẽ hình bằng vòng lặp lồng nhau
  - Phạm vi của biến - Scope rule
  - Define, Typedef, Using trong C++
  -Các hệ đếm nhị phân, bát phân, thập lục phân

 • Bài 8 : Hướng dẫn contest 3 phần 2
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 3 phần 2
 • Bài 9 : Hàm trong C++
  - Hàm và lời gọi hàm trong C++
  - Tham số và đối số
  - Kiểu trả về của hàm và câu lệnh return
  - Hàm void là gì ?
  - Lý thuyết số : Số nguyên tố, Số chính phương,Số thuận nghịch, Phân tích thừa số nguyên tố, Số hoàn hảo, Tính tổng ước, Đếm ước của số nguyên, Lý thuyết đồng dư, Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất…
  - Giao contest 4 : Hàm, Lý thuyết số (40 bài tập)
 • Bài 10 : Hướng dẫn contest 3 phần 1
  - Hướng dẫn contest 3 phần 1
 • Bài 11 : Hướng dẫn contest 3 phần 2
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 3 phần 2

 • Bài 12 : Mảng 1 Chiều & Range-based for loop (C++11)
  - Mảng 1 Chiều
  - Cách duyệt mảng bằng chỉ số
  - Vòng lặp Range-based for loop
  - 15 dạng bài tập phổ biến trên mảng 1 chiều
  - Giao contest 4 : Mảng 1 chiều cơ bản (30 bài tập)
 • Bài 13 : Hướng dẫn contest 4
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 4
 • Bài 14 : Vector, Iterator, Pair, Auto & Kỹ thuật đệ quy
  - Vector và Iterator
  - Kiểu dữ liệu Pair và Auto trong C++
  - Bộ nhớ ngăn xếp
  - Stack frame
  - Kỹ thuật đệ quy và các bài toán đệ quy thường gặp
  - Giao contest 5 : Vector, Pair (10 bài tập)
  - Giao contest 6 : Đệ quy (20 bài tập)
 • Bài 15 : Hướng dẫn Contest 5 & 6
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 5 & 6

 • Bài 16 : Các thuật toán sắp xếp & Sàng số nguyên tố
  - Các thuật toán sắp xếp : chọn, chèn, nổi bọt, quicksort,...
  - Sàng số nguyên tố
  - Mảng cộng dồn
 • Bài 17 : Set & Map
  - Set, Multiset, Unordered_set
  - Map, Multimap, Unordered_map
  - Các dạng bài tập với set & map
  - Giao contest 7 : Set & map (25 bài tập)
 • Bài 18 : Hướng dẫn contest 7
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 7
 • Bài 19 : Hàm sort, binary_search, lower_bound, upper_bound
  - Hàm sort & stable_sort
  - Xây dựng comparison function cho hàm sort
  - Sắp xếp với nhiều tiêu chí
  - Tìm kiếm nhị phân binary_search
  - Các biến thể quan trọng của tìm kiếm nhị phân
  - Lower_bound & upper_bound
  - Giao contest 8 : Hàm sort, comparison function, lower_bound, upper_bound (20 bài tập)
  - Giao contest 9 : Sắp xếp & Tìm kiếm (40 bài tập)
 • Bài 20 : Hướng dẫn contest 8 & 9
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 8
  - Hướng dẫn contest 9 phần 1
  - Giao contest 10 : Mảng 1 chiều nâng cao (40 bài tập)
 • Bài 21 : Hướng dẫn contest 9 phần 2
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 9 phần 2
 • Bài 22 : Hướng dẫn contest 10 phần 1
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 10 phần 1
 • Bài 23 : Hướng dẫn contest 10 phần 2
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 10 phần 2

 • Bài 24 : Mảng 2 Chiều & Ma trận
  - Mảng 2 chiều & các dạng bài toán
  - Ma trận và các phép toán trên ma trận
  - Kỹ thuật loang các ô liên kề trên mảng 2 chiều
  - Giao contest 11 : Mảng 2 chiều & Ma trận (40 bài tập)
 • Bài 25 : Hướng dẫn contest 11 phần 1 & ma trận xoắn ốc
  - Ma trận xoắn ốc
  - Bài toán maximum path sum & Count Island
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 11 phần 1
 • Bài 26 : Hướng dẫn contest 11 phần 2
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 11 phần 2
 • Bài 27 : Chuỗi ký tự (String) trong C++
  - String trong C++
  - Duyệt String
  - Mảng, vector, set, map với kiểu string
  - Bài toán liên quan tới tần suất của từ và tần suất ký tự
  - Giao contest 12 : Chuỗi ký tự cơ bản (30 bài tập)
 • Bài 28 : Hướng dẫn contest 12 & Stringstream
  - Stringstream trong C++
  - Các bài toán liên quan tới từ : chuẩn hóa tên, cấp email, tách từ...
  - Giao contest 13 : Chuỗi ký tự nâng cao (40 bài tập)
  - Hướng dẫn contest 13 phần 1
 • Bài 29 : Hướng dẫn contest 13 phần 2
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 13 phần 2

 • Bài 30 : Lý thuyết con trỏ & Struct
  - Con trỏ, địa chỉ, tham chiếu, giải tham chiếu
  - Con trỏ & hàm
  - Con trỏ cấp 2, 3...
  - Kiểu struct trong C++
  - Sắp xếp danh sách sinh viên sử dụng struct
  - Giao contest 14 : Struct ( 20 bài tập)
 • Bài 31 : Hướng dẫn contest 14
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 14
 • Bài 32 : Danh sách liên kết
  - Danh sách liên kết đơn
  - Danh sách liên kết đôi
  - Giao contest 15 : Danh sách liên kết (10 bài tập)
 • Bài 33 : Hướng dẫn contest 15
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 15

 • Bài 34 : Lập trình hướng đối tượng
  - Lập trình hướng đối tượng
  - Các khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng
  - Nạp chồng toán tử, hàm bạn, lớp bạn, static keyword
  - Thiết kế lớp và các bài toán áp dụng
  - Giao contest 16 : OOP Phần (30 bài tập)
 • Bài 35 : Hướng dẫn contest 16
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 16
 • Bài 36 : Kế thừa & Đa hình
  - Kế thừa
  - Đa hình
  - Hàm ảo
  - Giao contest 17 : Kế thừa & Đa hình (20 bài tập)
 • Bài 37 : Hướng dẫn contest 17
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 17
 • Bài 38 : Xử lý File
  - Đọc ghi File trong C++
  - Giao contest 18 : Xử lý File
 • Bài 39 : Hướng dẫn contest 18
  - Hướng dẫn giải bài tập contest 18
 • Bài 40 : Tổng kết khóa học và định hướng học tập
  - Tổng kết khóa học và định hướng học tập

Mục tiêu khóa học

Thành thạo ngôn ngữ lập trình C++
Thành thạo ngôn ngữ lập trình C++

Khóa học sẽ giúp bạn nắm vững các kiến thức của lập trình nói chung thông qua ngôn ngữ C++. Các kiến thức nâng cao và nội dung bổ sung của các phiên bản C++ mới được cập nhật đầy đủ.

1
Lập trình hướng đối tượng & STL
Lập trình hướng đối tượng & STL

Ngôn ngữ lập trình C++ cũng giúp bạn nắm được Lập trình hướng đối tượng - một kỹ năng không thể không có của lập trình viên. Ngoài ra điểm mạnh của C++ là thư viện STL với các thuật toán và cấu trúc dữ liệu giúp bạn code tối ưu hơn, phù hợp để học thuật toán và thi đấu lập trình.

2
Kỹ thuật lập trình & Coding skill
Kỹ thuật lập trình & Coding skill

Giúp bạn có kỹ thuật lập trình vững chắc, khả năng cài đặt thuật toán nhanh chóng, code sạch đẹp và tối ưu hơn. Bạn không thể trở thành một lập trình viên nếu bạn không có kỹ thuật lập trình.

3
Phát triển tư duy logic & Thói quen học tập
Phát triển tư duy logic & Thói quen học tập

Thông qua số lượng bài tập lớn, được chuẩn bị chi tiết và bám sát các kỹ năng cần thiết của một lập trình viên 28Tech sẽ giúp bạn có tư duy logic tốt hơn, nhanh nhạy, tối ưu. Ngoài ra việc học và làm bài tập hàng ngày giúp duy trì thói quen học tập cho bạn.

4

Kết quả khóa học

Kiến thức hoàn thiện
Kiến thức hoàn thiện

Có được kiến thức hoàn thiện về ngôn ngữ lập trình C++ và lập trình Hướng Đối Tượng, nền tảng cho bạn tiếp cận với các ngôn ngữ như Java, PHP, Python, Javascript... sau này trở nên dễ dàng hơn.

1
Tư duy của lập trình viên giỏi & Code tối ưu
Tư duy của lập trình viên giỏi & Code tối ưu

Bài tập đa dạng, phong phú, bám sát kỹ năng cần có của lập trình viên hiện đại và hệ thống chấm bài tự động sẽ giúp bạn cực kỳ nhiều trong việc phát triển tư duy. Bạn bắt buộc phải học code một các chính xác và tối ưu.

2
Hộ trợ việc học tập tại đại học & Phỏng vấn
Hộ trợ việc học tập tại đại học & Phỏng vấn

Kiến thức và mức độ khó của bài tập trong khóa học phù hợp với mọi sinh viên các trường đại học sẽ hỗ trợ cho việc học lập trình và thuật toán của bạn dễ dàng và nhanh chóng hơn. Ngoài ra những kiến thức và kỹ năng trong khóa học cũng giúp bạn chuẩn bị tốt cho vòng phỏng vấn về tư duy lập trình, thuật toán.

3
Cấu trúc dữ liệu & Thuật toán
Cấu trúc dữ liệu & Thuật toán

Những kiến thức trong khóa học C++ của 28Tech cũng đã cung cấp tương đối nhiều cấu trúc dữ liệu, thuật toán và kỹ năng giải bài quan trọng. Điều này giúp bạn học thuật toán sẽ dễ dàng hơn.

4
Kinh nghiệm giải bài với hệ thống chấm tự động
Kinh nghiệm giải bài với hệ thống chấm tự động

Có kinh nghiệm giải bài tập trên các nền tảng chấm bài online tự động như Codeforces, Hackerrank, SPOJ. Đây một bước chuẩn bị vững vàng với các bạn theo đuổi lập trình thi đấu hoặc đam mê với thuật toán. Các doanh nghiệp tuyển dụng cũng đang sử dụng hệ thống chấm tự động trong vòng phỏng vấn thuật toán.

5
Nền tảng & sự tự tin của lập trình viên
Nền tảng & sự tự tin của lập trình viên

Để trở thành lập trình viên thì bạn cần phải học rất nhiều nhưng đầu tiên bạn cần biết code tốt đã, việc có nền tảng tốt sẽ giúp bạn tự tin và đi xa hơn trong tương lai. 28Tech luôn cố gắng giúp bạn lọt vào 30% lập trình viên có kỹ năng tốt nhất.

6

Đối tượng tham gia

Sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin
Sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin

Sinh viên IT hay ICT nói chung có mong muốn bắt đầu học lập trình với ngôn ngữ lập trình C++. 80% các học viên các lớp học tại 28Tech là sinh viên IT.

1
Sinh viên IT mất gốc lập trình
Sinh viên IT mất gốc lập trình

Các bạn sinh viên đã từng học lập trình nhưng vẫn chưa có kiến thức lập trình vững chắc cần trau dồi kiến thức về lập trình

2
Các bạn chuyển ngành sang IT
Các bạn chuyển ngành sang IT

Các bạn chuyển ngành sang học Công nghệ thông tin chưa có định hướng rõ ràng về những kiến thức cần học để có thể tìm được một công việc trong ngành IT

3
Học Sinh Cấp 2, 3 Đam Mê Lập Trình
Học Sinh Cấp 2, 3 Đam Mê Lập Trình

Các bạn học sinh trung học phổ thông mong muốn tiếp cận sớm với lập trình để tham gia đội tuyển học sinh giỏi Tin học, tham gia các cuộc thi tin học trẻ, học sinh giỏi, thi chuyên tin.

4

Lý do bạn nên học

Học 1 được 3 : C++, OOP & STL
Học 1 được 3 : C++, OOP & STL

Học lập trình C++ bạn vừa học được kỹ thuật lập trình, lập trình hướng đối tượng, thư viện thuật toán và cấu trúc dữ liệu STL của C++.

1
C++ mạnh mẽ và tối ưu
C++ mạnh mẽ và tối ưu

Tốc độ thực thi nhanh, thư viện STL với các thuật toán và cấu trúc dữ liệu được cài đặt sẵn là lí do C++ là lựa chọn số một trong các cuộc thi về lập trình.

2
Ngôn ngữ lập trình C++ rất phổ biến và được ưa chuộng
Ngôn ngữ lập trình C++ rất phổ biến và được ưa chuộng

Hầu hết các sinh viên IT tại Việt Nam đều học môn ngôn ngữ lập trình C++ tại trường đại học như UIT, HCMUS, PTIT, BK...

3
Tài Liệu & Bài tập chất lượng cao
Tài Liệu & Bài tập chất lượng cao

Các slide lý thuyết của 28Tech được thiết kế rất chi tiết, không chỉ đơn thuần cung cấp lý thuyết mà còn chỉ ra các điểm cần lưu ý, dễ nhầm lẫn và từng dạng bài tập cụ thể. Bài tập được chuẩn bị bám sát với kỹ năng cần có của lập trình viên khi đi học đi làm kết hợp với hệ thống chấm bài tự động 24/24

4
Hệ thống chấm bài tự động Hackerrank
Hệ thống chấm bài tự động Hackerrank

Khi tham gia học bạn sẽ được cung cấp tài khoản và bài tập Hackerrank để luyện tập. Đây là website chấm bài tự động cực kỳ nổi tiếng trên thế giới giúp bạn code tối ưu và chính xác hơn.

5
Đội ngũ 28Tech
Đội ngũ 28Tech

Đội ngũ 28Tech luôn tận tâm, cố gắng, nhiệt huyết nhằm tạo môi trường học tập tốt nhất. Chúng mình không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng sư phạm của mình để đáp ứng được mong đợi của các bạn sinh viên.

6
Support từ giảng viên, trợ giảng
Support từ giảng viên, trợ giảng

Các bài tập trong khóa học đều được giải chi tiết trong các buổi học, trong quá trình học và làm bài tập trên hệ thống bạn có thể trao đổi những khó khăn vướng mắc trực tiếp với giáo viên trong và ngoài giờ học.

7
Định hướng học tập khoa học, đầy đủ
Định hướng học tập khoa học, đầy đủ

Hệ thống kiến thức và bài tập tại 28Tech được thiết kế để bạn có thể đạt được những kỹ năng cần có của một lập trình viên giỏi. Bạn sẽ không phải tìm thêm tài liệu, bài tập, sách hay ebook nữa, và cũng không sợ bị học thiếu nội dung hay chưa đủ độ khó. Việc này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian so với tự học.

8
Video Images
2,600,000 đ4,800,000 đ
 • Ngày khai giảng03/06/2024
 • Lịch họcThứ 2, Thứ 5, Thứ 7
 • Giờ học19h - 21h
 • Số lượng bài giảng40
 • Giảng viênĐội Ngũ 28Tech
Khóa Học

Lập trình C++ Cơ bản tới Nâng cao

Khóa học Lập trình C++ từ Cơ bản tới Nâng cao là khóa học cung cấp trọn vẹn kiến thức của ngôn ngữ lập trình C++. Mục tiêu là xây dựng tư duy logic, kỹ năng giải quyết bài toán, nền tảng thuật toán và cấu trúc dữ liệu cho học viên bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C++. 

Khóa học phù hợp với người mới chưa từng học lập trình, người mất gốc, tư duy logic còn yếu và chưa có nền tảng kỹ thuật lập trình mong muốn cải thiện kỹ năng.

00Ngày
00Giờ
00Phút
00Giây

Đăng ký khóa học

ĐĂNG KÝ NGAY
Lập trình C++ Cơ bản tới Nâng cao
2,600,000đ4,800,000đ